Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Самостоятелна форма

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 21 СУ „ХРИСТО БОТЕВ”

ИЗВАДКА!

Чл. 9. (1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план.
(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди сесиите декември/февруари и май/юни, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2, които подават заявлението преди началото на учебната година.
(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, както следва:
1. за ученици, които се явяват на изпити за завършване на един клас в една учебна година:
1.1. редовна сесия – декември, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и
ЗИП (ИУЧ).
1.2. I поправителна сесия – май, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и ЗИП
(ИУЧ).
1.3. II поправителна сесия – септември, за учебно съдържание от ЗП
(ЗУЧ) и ЗИП (ИУЧ) по учебните предмети, за които ученикът не е
държал изпит на предходни сесии или е получил оценка Слаб (2).

2. за ученици, които се явяват на изпити за завършване на два класа в една учебна година:
2.1 за първата година:
• сесия декември, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и ЗИП (ИУЧ);
• сесия февруари, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и ЗИП (ИУЧ) по учебните предмети, за които ученикът не е държал изпит на предходна сесиия или е получил оценка Слаб (2).
2.2 за втората година:
• сесия май, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и ЗИП (ИУЧ);
• сесия юли, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и ЗИП (ИУЧ) по учебните предмети, за които ученикът не е държал изпит на предходна сесия или е получил оценка Слаб (2).

3. за ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение по време на учебната година, както следва:
3.1. Преди края на първи учебен срок (до 31 януари):
• редовна сесия – февруари, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и ЗИП (ИУЧ)
• І поправителна сесия – май, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и ЗИП
(ИУЧ) по учебните предмети, за които ученикът не е държал изпит на предходна сесия или е получил оценка Слаб (2).
• ІІ поправителна сесия – септември, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и
ЗИП (ИУЧ) по учебните предмети, за които ученикът не е държал изпит на предходна сесия или е получил оценка Слаб (2) .
3.2. След приключване на първи учебен срок:
• редовна сесия – май, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и ЗИП (ИУЧ)
• І поправителна сесия – юли, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и ЗИП (ИУЧ) по учебните предмети, за които ученикът не е държал изпит на предходна сесия или е получил оценка Слаб (2).
• ІІ поправителна сесия – септември, за учебно съдържание от ЗП (ЗУЧ) и
ЗИП (ИУЧ) по учебните предмети, за които ученикът не е държал изпит на предходна сесия или е получил оценка Слаб (2) .

(6) За лицата по ал. 2, т. 4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас в сесиите през учебната година, както следва:
(7) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една редовна сесия два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
(8) Учениците‚ обучаващи се в самостоятелна форма, са длъжни 14 дни преди началото на изпитната сесия писмено да заявят по кои предмети ще полагат изпит. В случай, че ученикът не е подал заявление, той не се допуска до изпит.
(9) Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма, които не са се явили да положат съответните изпити в три последователни сесии се отписват от училището.