Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Критерии за прием на деца в предучилищните групи в училищата

ОБЩИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на един от родителите/настойниците :

-          За постоянен адрес – 3 т.

-          За настоящ адрес – 2 т.

Лична карта за постоянен адрес или удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето.

2.

Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на училището на поне единия от родителите/настойниците – 1 т.

Лична карта за постоянен адрес или удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето.

3.

Работещ родител или в отпуск за отглеждане на дете – по 1 т. за родител.

За работещ родител по трудово или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя/осигурителя, която съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия на трудова, служебна или осигурителна книжка (лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения).

За самоосигуряващи се родители – копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП.

За работещи родители в страни-членки на ЕС – легализиран превод на документа.

За родител в отпуск за отглеждане на дете – служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.

4.

Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Столична община – по 1 т. за всеки родител.

За родител – редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община.

За родител, записан за редовна докторантура – копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

Ползва се само един от критериите 3 или 4

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Дете с двама починали родители – 6 т.

Копия от акт за смърт на родителите и удостоверение за раждане на детето.

2.

Дете с един починал родител – 3 т.

Копие от акт за смърт на родителя и удостоверение за раждане на детето.

3.

Дете, на което член от семейството е с инвалидност над 70 % – 3 т.

Копие от решение на ТЕЛК

4.

Дете с един неизвестен родител или родител с отнети родителски права – 3 т.

Копие удостоверение за раждане на детето или съдебно решение.

5.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете – 3 т.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

6.

Дете в риск по смисъла на параграф 1, т. 6, б. „б” и б. „в” от допълнителните разпоредби на ЗПУО – 3 т.

Писмо от дирекция „Социално подпомогане”.

7.

Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 2 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

8.

Деца-близнаци – 1 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата.

9.

Брат/сестра, които посещават училището, когато и двете деца едновременно ще посещават училището – 1 т.

Удостоверява се от училището.

10.

Деца, родени с разлика до 2 години/не се прилага за деца-близнаци – 1 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

11.

Деца със специални образователни потребности, които имат оценка от Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие – 7 т.

Документ от Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие

12.

Деца с хронични заболявания – 3 т.

Протокол на ЛКК (копие) или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за детето (копие).

Ползва се само един от критериите 11 или 12