Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Първи клас / Критерии

Съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2018-2019 г.

В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.
Подалите заявления в училището за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

за първа, втора, трета и четвърта групи

1.

ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Копие от удостоверение за раждане на детето.

2.

ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

3.

ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е променен през последната една година преди подаване на заявлението.

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

4.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Лична карта (за постоянен адрес на родителя).

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Копие от удостоверение за раждане на детето.

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

5.

Дете с трайни увреждания над 50 %  – 6 т.

Копие от решение на ТЕЛК на детето.

6.

Дете с двама починали родители – 5 т.

Копие от Акт за смърт на родителите.

7.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 22 т.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация (приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.

Удостоверява се от училището.

9.

Дете с един починал родител – 3 т.

Копие от Акт за смърт на родителя.

10.

Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 5 т.

Копие от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

11.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

Копие от удостоверение за раждане на детето.

12.

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището – 5 т.

(Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий).

Лична карта за постоянен адрес на родителя.

Оригинал на удостовертение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

13.

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.