Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Бланки на документи

Доклад за отстраняване от час

Вижте целия документ

Доклад за нарушение на дисциплината

Вижте целия документ

Доклад за установяване на ситуация на тормоз

Вижте целия документ

Доклад на класния ръководител с предложение за налагане на санкция "забележка"

Вижте целия документ

Доклад с предложение за налагане на санкция "предупреждение за преместване"

Вижте целия документ

Доклад с предложение за налагане на санкция "преместване в друго училище"

Вижте целия документ

Писмо до родител за процедура по налагане на санкция "забележка"

Вижте целия документ

Писмо до родител за процедура по налагане на санкция "предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго училище"

Вижте целия документ

Писмо до Дирекция "Социално подпомагане", Отдел "Закрила на детето" във връзка с процедура за налагане на санкции

Вижте целия документ

Доклад за преструктуриране на учебно съдържание

Вижте целия документ

Доклад с предложение за налагане на санкция "предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение"

Вижте целия документ

Доклад с предложение за налагане на санкция "преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение"

Вижте целия документ

Писмо до родител за процедура по налагане на санкция "предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение"

Вижте целия документ

Писмо до родител за процедура по налагане на санкция "преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение"

Вижте целия документ

Писмо до Дирекция "Социално подпомагане", Отдел "Закрила на детето" във връзка с процедура за налагане на санкция "предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение"

Вижте целия документ