Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Бланки на документи

Доклад за отстраняване от час

Вижте целия документ

Доклад за нарушение на дисциплината

Вижте целия документ

Доклад на класния ръководител с предложение за налагане на санкция "забележка"

Вижте целия документ

Доклад с предложение за налагане на санкция "предупреждение за преместване"

Вижте целия документ

Доклад с предложение за налагане на санкция "преместване в друго училище"

Вижте целия документ

Писмо до родител за процедура по налагане на санкция "забележка"

Вижте целия документ

Писмо до родител за процедура по налагане на санкция "предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго училище"

Вижте целия документ

Писмо до Дирекция "Социално подпомагане", Отдел "Закрила на детето" във връзка с процедура за налагане на санкции

Вижте целия документ

Доклад за преструктуриране на учебно съдържание

Вижте целия документ

Доклад с предложение за налагане на санкция "предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение"

Вижте целия документ

Доклад с предложение за налагане на санкция "преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение"

Вижте целия документ

Писмо до родител за процедура по налагане на санкция "предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение"

Вижте целия документ

Писмо до родител за процедура по налагане на санкция "преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение"

Вижте целия документ

Писмо до Дирекция "Социално подпомагане", Отдел "Закрила на детето" във връзка с процедура за налагане на санкция "предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение"

Вижте целия документ