Информирай се
за последните събития
в нашата общност

COVID-19

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19
ТУК

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19
ТУК

Безопасност в мрежата – Държавна агенция за закрила на детето
ТУК

Училищни мерки и организация на обучението в 21. СУ "Христо Ботев", в условия на COVID-19 за учебната 2020-2021 година
ТУК

Психологическа подкрепа

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози от РЦПППО – София-град.   

От директора на РЦПППО – София-град е утвърден График за дежурства на специалистите, които ще провеждат психологическите консултации от дистанция за месец ноември 2020 г., като евентуални промени ще бъдат отразявани на сайта на РЦПППО – София-град  http://www.rcsf.bg/ .

График ТУК