Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Процедури за прием на деца в предучилищните групи в общинските училища на територията на Столична община

I. Регистрация и кандидатстване

Всички деца, кандидатстващи за прием, се регистрират в ИСОДЗ и ПГУ. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път на електронен адрес: www.kg.sofia.bg

При обективна невъзможност на родителя сам да създаде електронен профил на детето, той задължително попълва в училището заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването.

II. Обявяване на свободни места

Свободните места за прием се обявяват съгласно графика на дейностите, публикуван в в ИСОДЗ и ПГУ.

III. Класиране

Класиранията се извършват съгласно графика на дейностите, публикуван в ИСОДЗ и ПГУ.

Класиранията се извършват от ИСОДЗ и ПГУ, съгласно въведената от родителя информация за наличието на критерии, посочени в раздел III, чл. 18 от Нредбата.

IV. Записване

Родителят записва класираното дете в училището в рамките на определения срок.

При записване родителят представя заявление. В него задължително се вписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите и телефон за контакт. Представят се оригиналът на удостоверението за раждане на детето и личните карти на родителите за сверяване на данните.

При записване родителят се запознава срещу подпис с Правилника за устройството и дейността на училището и със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето.

Детето не се записва, ако се установи, че родителят е заявил критерии, за които не може да представи съответния документ.