Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Седми клас / График

График за провеждане на изпити за НВО и на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование в неспециализирани училища за учебната 2024 – 2025 година на места
по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование

Дейност

Срок

Подаване на заявление за явяване на изпит по чужд език по желание на ученика

01.02. – 16.02.2024 г.

Подаване на заявления за насочване до

Комисия към РУО София-град за ученици с хронични заболявания и с физически и сензорни увреждания

3 – 21 май 2024 г.

Записване на учениците, насочени от Комисията

до 4 юли 2024 г., вкл.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

21 – 31.05.2024 г., вкл.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Предоставяне на служебни бележки.

до 17.06.2024 г.

НВО по БЕЛ

19 юни 2024 г., 09.00 ч.

НВО по чужд език (по желание на ученика)

20 юни 2024 г., 09.00 ч.

НВО по математика

21 юни 2024 г., 09.00 ч.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

      ♦ Изобразително изкуство

      ♦ Музика

      ♦ Музика и физическо възпитание и спорт

      ♦ Физическо възпитание и спорт

 

24.06.2024 г.

25.06.2024 г.

25 – 26.06.2024 г.

26 – 27.06.2024 г

Определяне на началния час на съответния изпит за проверка на способностите и публикуване на информация за часа и мястото на провеждането му

до три дни преди провеждане на съответния изпит

Обявяване на резултатите от НВО

до 02.07.2024 г., вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на

способностите

до 02.07.2024 г., вкл.

Издаване на свидетелство за завършено основно образование

до 3 юли 2024 г.

Записване на учениците с хронични заболявания, насочени от Комисията от РУО София-град

до 4 юли 2024 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.,

първи етап на класиране (подреждане на желания)

8 – 10 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г., вкл.

Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране (желанията не се пренареждат; заявлението се подава в училището, в което ученикът е класиран; ако ученикът бъде класиран в училище от по-предно желание, той не запазва мястото си в училището от първото класиране)

15 – 17 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

22 – 24 юли 2024 г.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

25 юли 2024 г.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране (подреждане на желания)

26 и 29 юли 2024 г.

Обявяване на резултатите от трети етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31 юли и 1 август 2024 г.

Обявяване на свободни места за четвърти етап на класиране

до 2 август 2024 г.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране (подреждане на желания)

5 и 6 август 2024 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 7 август 2024 г., вкл.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

8 и 9 август 2024 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024 г., вкл.

Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране

Определя се от директора до 11 септември 2024 г.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием

до 14 септември 2024 г. вкл.