Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Проект "Образование за утрешния ден"

    274 1 b
 
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
Сайт на проекта