Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Проект "Твоят час"

eu logo            Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"   logo 
 
 
 
Сайт на проекта