Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Уязвими групи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Приета с решение на Педагогическия съвет с протокол № 13/01.09.2016 г.

Вижте целия документ