Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Форми на обучение

Съгласно Правилник за устройството и дейността на 21. СУ "Христо Ботев":

Чл. 6. (Изм. 2019) (1) Обучението в 21. СУ се провежда в дневна, комбинирана и индивидуална форма.