Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Карта на сайта

Начало

Училище

Ценности
История
Химн
Ръководство
Екип
Бюджет
Форми на обучение
Обществен съвет
  Състав
  Правилник
  Протоколи
  Покани
Ученици
  Права
  Задължения
  Правила
  Санкции
  Проблемно поведение
  Отсъствия
  Ученически съвет   
Родители
  Права и задължения

Документи
  Стратегия
  Правилник
  Годишен план
  План за квалификация
  Етичен кодекс
  Качество на обучението
  Уязвими групи
  Превенция отпадане
  Политика срещу тормоза и насилието
  Превенция на агресията
  Административни услуги
  План-програма БДП
Лични данни
Квалификация
Декларация за достъпност
Карта на сайта

Актуално

Новини
Родителски срещи
Профил на купувача
Конкурси
Онлайн обучение
Covid
Facebook

Прием

Предучилищни групи
  Записване
  Наредба
  Процедури
  Критерии
Първи клас
  Формат на Отворени врити в 21. СУ
  График
  Паралелки
  Записване
  Кандидатстване
  Наредба
  Критерии
  Заповед
  Учебен план
  Родителска среща
  Еднократна помощ
След седми клас
  Свободни места
  График
  Кандидатсване
  ІV класиране
  Записване
  Профили
  Учебен план
  Родителска среща
  Еднократна помощ
Защо 21-во?
Свободни места

Обучение

Дневен режим
Седмично разписание
Консултации
Класни работи
Контролни работи
Учебни планове
Изпитни сесии
График олимпиади
Класни ръководители
Занимания по интереси
  Групи
  Новини
  Е-вестник
Извънкласни дейности
Стипендии
Е-дневник

Проекти

Твоят час
  Клубове 2016-2017
  Публични изяви 2016/2017
  Публични изяви 2017/2018
  Проучване
  Анкети
Моят спорт
Целодневно обучение 
Образование за утрешния ден
  Клубове 2019-2020
Равен достъп
Номадска класна стая
Литература и спорт
Изкуство и спорт